Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez CYBERLAB.PL na rzecz Klientów, w tym w szczególności polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży/o dzieło przedmiotów znajdujących się w asortymencie Cyberlab.pl za ceny podane na odpowiednich podstronach Strony Internetowej: www.cyberlab.pl.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.cyberlab.pl prowadzona jest przez: Jarosława Krzywdę, Wacława Małodobrego oraz Annę Korzuszek – Nowak, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej funkcjonującej pod firmą: Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620 [dalej: Cyberlab.pl], adres poczty elektronicznej: info@cyberlab.pl, nr tel: +48 32 726 12 19.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej (z wyjątkiem Rozdziału 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).
  3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są: Jarosław Krzywda, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6251365392, REGON: 273177126, Wacław Małodobry, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6321442650, REGON: 360381486 oraz Anna Korzuszek - Nowak, prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, ul. Kamienna 5a, 42-512 Psary, NIP: 6252367074, REGON: 241387328, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
  4. 4. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:
   • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Cyberlab.pl za pośrednictwem Strony Internetowej.
   • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Cyberlab.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.cyberlab.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Cyberlab.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane przez Cyberlab.pl Produkty.
   • Zdjęcia - zdjęcia w formacie elektronicznym JPG zamieszczone indywidualnie przez Klienta w celu stworzenia Projektu i zamówienia Produktu.
   • Projekty – wirtualne projekty Produktów wykonane podczas składania danego zamówienia lub na Koncie Klienta w zakładce „Zapisane projekty”. Projekt to układ Zdjęć, tekstów, clipartów graficznych stanowiących podstawę do wykonania Produktu.
   • Produkt – wskazany na Stronie Internetowej towar/dzieło będący przedmiotem umowy sprzedaży/o dzieło zawieranej pomiędzy Klientem, a Cyberlab.pl, w szczególności: foto książki, foto albumy, kalendarze, odbitki foto, obrazy na płótnie, fotografie nagrobkowe.
   • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   • Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży/ o dzieło Produktu z Klientem złożona przez Cyberlab.pl Klientowi, o której mowa w rozdziale 4 ust. 4.
   • Strona Internetowa - strona internetowa Cyberlab.pl dostępna pod adresem internetowym: www.cyberlab.pl.
   • Zapytanie - oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez Cyberlab.pl.
  5. Klient ma możliwość porozumiewania się z Cyberlab.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@cyberlab.pl, nr tel: +48 32 726 12 19, poczty tradycyjnej na adres: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin oraz formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.
 2. INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ
  1. Korzystanie przez Klientów z usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w najnowszą wersję przeglądarki internetowej typu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Safari oraz dostępu do poczty elektronicznej.
  2. Korzystanie przez Klientów z usług świadczonych przez Cyberlab.pl jest także możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z ww. przeglądarek.
  3. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej, w tym rejestracji Konta, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Cyberlab.pl oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne.